Browse Source

auto save

master
PLT-MAD006 2 years ago
committed by root
parent
commit
d8cc27191e
1 changed files with 1 additions and 1 deletions
  1. +1
    -1
      14/17.txt

+ 1
- 1
14/17.txt View File

@@ -1 +1 @@
Nisy anjely hafa nivôka avy tam-piangonana tagny an-danitra; nanagna antsy maragnitra my koa izy. Mbola nisyanjely hafa koa nivôka ny alitara fagnorôna ditin-kazo magnitra, zay nanagna fahena amin'ny afo. Nagnatso tamin'ny feo mafy be an'ny iregny zay nanagna antsy maragnitra izy hoe: "Raiso ny antsinao maragnitra ary aotroy iregny sampahom-boaloboka avy amin'ny voaloboky ny tany, fa iregny voaloboka
\v 17 Nisy anjely hafa nivôka avy tam-piangonana tagny an-dagnitra; nanagna antsy maragnitra my koa izy.\v 18 Mbola nisy anjely hafa koa nivôka ny alitara fagnorôna ditin-kazo magnitra, zay nanagna fahefana amin'ny afo. Nagnatso tamin'ny feo mafy be an'ny iregny zay nanagna antsy maragnitra izy hoe: "Raiso ny antsinao maragnitra ary aotroy iregny sampahom-boaloboka avy amin'ny voaloboky ny tany, fa iregny voaloboka de efa masaka zao."

Loading…
Cancel
Save