auto save

This commit is contained in:
PLT-MAD006 2020-01-14 14:03:58 +03:00 committed by root
parent 0f8c98b161
commit a5dba9cfc8
1 changed files with 1 additions and 1 deletions

View File

@ -1 +1 @@
\v 4 Nisy seza fiandrianana efatra amby roapolo nagnodidigna ny seza fiandrianana, ary loholona efatra amby roapolo no nipetraka tambnin'iregny seza fiandrianana, niakanjo fotsy, niaraka tamin'nuy satro-boninahitra volamena tegny amin'ny lohan'iary zareo.\v 5 Avy tamin'ny seza fiandrianana no nisy tsela-pahazavana, orana, ary kotro-baratra. Nisy jiro nirehitra talohan'ny seza fiandrianana, jiro zay fanahy fiton'Andriamanitra.
\v 4 Nisy seza fiandrianana efatra amby roapolo nagnodidigna ny seza fiandrianana, ary loholona efatra amby roapolo no nipetraka tambonin'iregny seza fiandrianana, niakanjo fotsy, niaraka tamin'ny satro-boninahitra volamena tegny amin'ny lohan'iary zareo.\v 5 Avy tamin'ny seza fiandrianana no nisy tsela-pahazavana, orana, ary kotro-baratra. Nisy jiro fito nirehitra talohan'ny seza fiandrianana, jiro zay fanahy fiton'Andriamanitra.