auto save

This commit is contained in:
PLT-MAD006 2020-01-14 14:03:58 +03:00 committed by root
父節點 d48366998d
當前提交 37ad90d2b1
共有 1 個文件被更改,包括 1 次插入1 次删除

查看文件

@ -1 +1 @@
Naregny feo avy agny an-dagnitra zaho nizaka hoe: "Soraty zao: Sambatra ny maty zay maty ao amin'ny Tompo." "Aika", hoy ny Fanahy, "mba ahafahan'izy iregny miala robika amin'ny asan'iary zareo,
\v 13 Naregny feo avy agny an-dagnitra zaho nizaka hoe: "Soraty zao: Sambatra ny maty zay maty ao amin'ny Tompo." "Aika", hoy ny Fanahy, "mba ahafahan'izy iregny miala robika amin'ny asan'iary zareo, fa ny vitan'iary zareo de hagnaraka an'iary zareo."