auto save

This commit is contained in:
PLT-MAD006 2020-01-14 14:03:58 +03:00 committed by root
parent 8e7ce8de9b
commit d48366998d
1 changed files with 1 additions and 1 deletions

View File

@ -1 +1 @@
Naregny feo avy agny an-dagnitra zaho nizaka hoe: "Soraty zao: Sambatra ny maty zay maty ao amin'ny Tompo." "Aika", hoy ny Fanahy, "mba ahafahan'izy iregny miala
Naregny feo avy agny an-dagnitra zaho nizaka hoe: "Soraty zao: Sambatra ny maty zay maty ao amin'ny Tompo." "Aika", hoy ny Fanahy, "mba ahafahan'izy iregny miala robika amin'ny asan'iary zareo,