Thu Mar 19 2020 15:21:06 GMT+0300 (E. Africa Standard Time)

This commit is contained in:
tsDesktop 2020-03-19 15:21:06 +03:00
parent 99901d53b8
commit 0036c90566
1 changed files with 1 additions and 1 deletions

View File

@ -1 +1 @@
Kanefa izao ny atanao : "Halanao ny raha vitanny Nikolaita, sady efa halako my koa. Zegny managna tadigny mba mitenoa zegny raha zakainny Fagnahy ho anny fengonana. Ho anny raika mandresy de homeko alalagna hihinagnazegny avy aminny hazonny fiaignana, zegny aminny paradisanAndriamanitra.""
\v 6 Kanefa izao ny atanao : "Halanao ny raha vitanny Nikolaita, sady efa halako my koa. \v 7 Zegny managna tadigny mba mitenoa zegny raha zakainny Fagnahy ho anny fengonana. Ho anny raika mandresy de homeko alalagna hihinagnazegny avy aminny hazonny fiaignana, zegny aminny paradisanAndriamanitra.""