ts-desktop: -x-antambahoaka_rev_text_reg
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

1 line
187 B

  1. \v 20 Nizaka ny raika magnambara ny raha io : « Aika! Efa akeky ny feveko. » Amena! Tongava, ry Tompo Jesôsy! \v 21 Ho amin’ny olona maro ane ny fahasoavan’ny Tompo Jesôsy. Amena.