ts-desktop: -x-antambahoaka_rev_text_reg
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

1 line
442 B

  1. \v 17 Nisy anjely hafa nivôka avy tam-piangonana tagny an-dagnitra; nanagna antsy maragnitra my koa izy.\v 18 Mbola nisy anjely hafa koa nivôka ny alitara fagnorôna ditin-kazo magnitra, zay nanagna fahefana amin'ny afo. Nagnatso tamin'ny feo mafy be an'ny iregny zay nanagna antsy maragnitra izy hoe: "Raiso ny antsinao maragnitra ary aotroy iregny sampahom-boaloboka avy amin'ny voaloboky ny tany, fa iregny voaloboka de efa masaka zao."