ts-desktop: -x-antambahoaka_rev_text_reg
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

1 line
380 B

  1. \v 11 Ny setroka avy amin'ny fijalian'iary zareo de miakatra mandrakizay doria, sady tsy manam-pahataperana andro aman'alina iary zareo- iregny mpanompon'ny bibidia sy ny sariny iregny, ary ny olona maro be zay mandray ny mariky ny agnarany.\v 12 Ity de antso ho an'ny faharetana maharitr'iregny zay masina, iregny zay mankatoa iregny didin'Andriamanitra sady mino an'i Jesôsy."