ts-desktop: -x-antambahoaka_rev_text_reg
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

1 line
516 B

  1. \v 9 Nisy anjely hafa- anjely fahatelo- nagnaraka an'azy iregny, nizaka tamin'ny feo mafy hoe: "Naha misy mivavaka amin'ny bibidia sy ny sariny, ary mandray ny marika eo amin'ny handrignany na eo amin'ny tàgnany,\v 10 de hihinagna ny sanagny amin'ny divaignany fahavigniran'Andriamanitra my koa izy, divaigna tsy nifagnaro zay nararaka tagnatin'ny kapôky ny havignirany. Ny olona zay mihinana an'zany de hampijaliana amin'ny afo sy solifara eo alohan'iregny anjely masin'Andriamanitra sy eo alohan'ny Zanak'ondry.