ts-desktop: -x-antambahoaka_rev_text_reg
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

1 line
193 B

  1. \v 8 Nisy anjely hafa- ny anjely faharoy- nagnaraka nizaka hoe: "Lavo, lavo Babylôna leibe, zay nandresy lahatra iregny firenena maro be mba hihinana ny divaignan'ny fitondran-tegna malotony."