ts-desktop: -x-antambahoaka_rev_text_reg
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

1 line
418 B

  1. \v 6 Nahita anjely hafa nagnembogna ambony zaho, zay nanagna ny hafatra mandrakizain'ny vaovao mahafaly zakaina amin'zay miaigna ambonin'ny tany amin'ny firenena, foko, ary ny olona maro be.\v 7 Nagnatso tamin'ny feo mafy izy hoe: "Matahora an'Andriamanitra ary magnomeza voninahitra an'Azy. Fa tonga ny oran'ny fitsarany. Mivavaha amin'Azy, ny raika zay nagnano ny lagnitra, ny tany, ny ranomasina, ary ny loharano."