ts-desktop: -x-antambahoaka_rev_text_reg
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

1 line
717 B

  1. \v 3 Nihira hira vaovao talohan'ny seza fiandrianana sy talohan'iregny raha managn'aigna efatra sy iregny loholona iary zareo. Tsy nisy niza niza afaka nianatra ny hira afa-tsy iregny 144.000 zay nifidianina teto an-tany my. \v 4 Iregny de olona zay tsy nandoto ny tegnan'iary zareo tamin'ny viavy, fa nitana ny tegnany madio ara-nofo iary zareo. Zany de zay nagnaraka ny Zanak'ondry na aiza na aiza andehanany. Izy iregny de nifidianina avy tamin'ny olombelona kara ny voaloham-bokatra ho an'Andramanitra sy ho an'ny Zanak'ondry.\v 5 Tsy nisy afetsena hita tamin'ny molotr'iary zareo, tsy manan-tsigny iary zareo. [Fagnamarihana: "Ny dikan-teny sanagny magnampy hoe: " talohan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra"]