ts-desktop: -x-antambahoaka_rev_text_reg
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

1 line
372 B

  1. \v 1 Nizaha zaho ka nahita ny Zanak'ondry nitsangana tamin'ny tendrombohitra Ziona. Niaraka tamin'Azy iregny 144.000 zay nanagna ny agnarany sy ny agnaran'ny Iabany voasoratra eo amin'ny handrignan'iary zareo. \v 2 Naregny feo avy agny an-dagnitra kara ny fikororohan'ny rano be sy orana mafy zaho. Ny feo regniko my koa de kara ny mpitendry lokanga mitendry ny lokangany.