Browse Source

auto save

master
PLT-MAD006 2 years ago
committed by root
parent
commit
f6c3ddfad4
1 changed files with 1 additions and 1 deletions
  1. +1
    -1
      14/19.txt

+ 1
- 1
14/19.txt View File

@@ -1 +1 @@
Nampandroso ny fambilezany tamin'ny tany i anjely igny ary nagnotroka ny vokatry ny voaloboky ny tany. Natsipiny tagnatiny famiazam-boaloboka leiben'ny fahavigniran'Andriamanitra zany. Ny famiazam-boaloboka de nidisahina tagny ivelagn'n'ny tanàna, ary ny rà de niraraka avy ao amin'zany ka tonga hatregny amin'ny hamboasan'ny lamboridin-tsôvaly, zay 1.600 metatra
\v 19 Nampandroso ny fambilezany tamin'ny tany i anjely igny ary nagnotroka ny vokatry ny voaloboky ny tany. Natsipiny tagnatiny famiazam-boaloboka leiben'ny fahavigniran'Andriamanitra zany.\v 20 Ny famiazam-boaloboka de nidisahina tagny ivelagnin'ny tanàna, ary ny rà de niraraka avy ao amin'zany ka tonga hatregny amin'ny hamboasan'ny lamboridin-tsôvaly, zay 1.600 kilômetatra

Loading…
Cancel
Save