Browse Source

Sat Mar 07 2020 16:05:55 GMT+0300 (E. Africa Standard Time)

master
tsDesktop 2 years ago
parent
commit
e64b608fca
81 changed files with 172 additions and 2 deletions
 1. +2
  -0
    01/01.txt
 2. +1
  -0
    01/04.txt
 3. +1
  -0
    01/07.txt
 4. +2
  -0
    01/09.txt
 5. +1
  -0
    01/12.txt
 6. +1
  -0
    01/14.txt
 7. +2
  -0
    01/17.txt
 8. +1
  -0
    01/19.txt
 9. +1
  -0
    04/01.txt
 10. +1
  -0
    04/04.txt
 11. +1
  -0
    04/06.txt
 12. +1
  -0
    04/07.txt
 13. +1
  -0
    04/09.txt
 14. +1
  -0
    06/01.txt
 15. +1
  -0
    06/03.txt
 16. +1
  -0
    06/05.txt
 17. +1
  -0
    06/07.txt
 18. +1
  -0
    06/09.txt
 19. +1
  -0
    06/12.txt
 20. +1
  -0
    06/15.txt
 21. +1
  -0
    06/title.txt
 22. +1
  -0
    10/01.txt
 23. +1
  -0
    10/03.txt
 24. +1
  -0
    10/05.txt
 25. +1
  -0
    10/08.txt
 26. +1
  -0
    10/10.txt
 27. +1
  -0
    10/title.txt
 28. +1
  -0
    11/01.txt
 29. +1
  -0
    11/03.txt
 30. +1
  -0
    11/06.txt
 31. +1
  -0
    11/08.txt
 32. +1
  -0
    11/10.txt
 33. +1
  -0
    11/13.txt
 34. +1
  -0
    11/15.txt
 35. +1
  -0
    11/16.txt
 36. +1
  -0
    11/18.txt
 37. +1
  -0
    11/19.txt
 38. +1
  -0
    11/title.txt
 39. +1
  -0
    14/01.txt
 40. +1
  -0
    14/03.txt
 41. +1
  -0
    14/06.txt
 42. +1
  -0
    14/08.txt
 43. +1
  -0
    14/09.txt
 44. +1
  -0
    14/11.txt
 45. +1
  -0
    14/13.txt
 46. +1
  -0
    14/14.txt
 47. +1
  -0
    14/17.txt
 48. +1
  -0
    14/19.txt
 49. +1
  -0
    16/01.txt
 50. +1
  -0
    16/02.txt
 51. +1
  -0
    16/03.txt
 52. +1
  -0
    16/04.txt
 53. +1
  -0
    16/08.txt
 54. +1
  -0
    16/10.txt
 55. +1
  -0
    16/12.txt
 56. +1
  -0
    16/15.txt
 57. +1
  -0
    16/17.txt
 58. +1
  -0
    16/20.txt
 59. +1
  -0
    16/title.txt
 60. +1
  -0
    20/01.txt
 61. +1
  -0
    20/04.txt
 62. +1
  -0
    20/05.txt
 63. +1
  -0
    20/07.txt
 64. +1
  -0
    20/09.txt
 65. +1
  -0
    20/11.txt
 66. +1
  -0
    20/13.txt
 67. +1
  -0
    21/01.txt
 68. +1
  -0
    21/03.txt
 69. +1
  -0
    21/05.txt
 70. +1
  -0
    21/07.txt
 71. +1
  -0
    21/09.txt
 72. +1
  -0
    21/11.txt
 73. +1
  -0
    21/14.txt
 74. +1
  -0
    21/16.txt
 75. +1
  -0
    21/18.txt
 76. +1
  -0
    21/21.txt
 77. +1
  -0
    21/23.txt
 78. +1
  -0
    21/26.txt
 79. +1
  -0
    21/title.txt
 80. +8
  -0
    LICENSE.md
 81. +82
  -2
    manifest.json

+ 2
- 0
01/01.txt View File

@@ -0,0 +1,2 @@
\v 1 Itiky ny fagnambarana an'i Jesôsy Kristy zay nomen'Andriamanitra an'azy hampisehoana an'iregny irakany ny amin'ny raha marobe tsy mentsy hiseho. nampafantarany zany tamin'ny alalan'ny fandefany ny anjeliny ho an'i Jaona irakany. \v 2 Jaona de nagnamarina ny mikasika ny tenin'Andriamanitra sy iregny fijoroana vavolombelona mikasika an'i Jesôsy Kristy, amin'ny raha marobe zay hitany. \v 3 Sambatra ny olona zay mamaky mafy be, sy miteno ny zaka ity faminaniana ity, sady mitandrina zay vôsoratra
ato agnatiny, satria efa akeky ny fotôna.

+ 1
- 0
01/04.txt View File

@@ -0,0 +1 @@
\v 4 Jaona nandea agny amin'iregny fiangonana fito tagny Asia: Ho aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny niany, sy taloha, ary ho avy, sady avy amin'iregny fanahy fito zay eo alohan'ny seza fipetrahany,\v 5 ary avy amin'i Jesôsy Kristy, zay vavolombelona marina, lahimatoa amin'ny maty, sady leiben'ny mpanjakan'ny tany. Ho an'i tia antsena sady nagnafaka antsena tamin'iregny fahotantsena tamin'ny ràny.\v 6 Izy de nagnano antsena ho fanjakana, mpisorona ho an'Andriamanitrany sy Iabany ho an'Azy ane ny voninahitra sy ny fahefana mandrakizay doria. Amena.

+ 1
- 0
01/07.txt View File

@@ -0,0 +1 @@
\v 7 Igny, avy amin'ny rahogna Izy; de ny maso marobe ahita an'Azy, na de iregny nandefogna an'Azy aza. Ny firenena marobe ambony tany hitomagny an'Azy. Aika, Amena.\v 8 "Zaho no Alfa sy Omega," zakain'ny Tompo Andriamanitra, "De ny niany, sy taloha , ary ny ho avy, de ny Tsitoha." (Fagnamarinana: ny dikan-teny hafa taloha de mivaky ôtrany zao: "Zaho no Alfa sy Omega, ny fiandohana sy fiafarana," zakain'ny Tompo Andriamanitra.

+ 2
- 0
01/09.txt View File

@@ -0,0 +1,2 @@
\v 9 Zaho, Jaona rahalahinareo sy raika zay nizara taminareo tagnatin'ny fijalena sy fanjakana sady faharetana ao amin'i Jesôsy Kristy de tagny amin'ny nosy atao hoe Patmô nony tenin' Andriamanitra sy ny fijoroana vavolombelona ny mikasika an'i Jesôsy.\v 10 Zaho de nitaritin'ny Fanahy tamin'ny andron'ny Tompo. Naregny feo mafy ôtran'ny trompetra tafarako zaho.\v 11 Nagnano an'zany hoe: "Soraty amin'ny boky zay hitanao, ka alefaso agny amin'iregny fiangonana fito ho an'ny Efesôsy, Smyrna, Pergamôsy, Tyatira, Sardisy, Filadelfia,
de Laodikia."

+ 1
- 0
01/12.txt View File

@@ -0,0 +1 @@
\v 12 Nijery an'ny magnodidigna zaho niaragna hoe feon'iza zany mizaka aminaha zany, ka ndreka nitodika zaho de nahita fasiana jiro volamena fito.\v 13 Ka tantegnategn'ny fasiana jiro nisy raika mitovy amin'ny Zanak'olona, nagnatao akanjo lava tonga hatragny amin'ny tongotrany, de fehin-kibo volamena magnodidigna ny tratrany.

+ 1
- 0
01/14.txt View File

@@ -0,0 +1 @@
\v 14 Ny lohany sy ny randrany de fotsy kara ny volona ondry, fotsy ôtrany rano mandry, sady ny masony kara ny lelan'afo.\v 15 Ny tongotrany magnaragnaragna ôtrany varahigna, mitovy amin'ny varahigna vôdio tamin'ny lafôro, ka ny feony kara feona rano be mikororoka. \v 16 De nanagna kintana fito tegny an-tàgnany ankavana Izy, ka sabatra roy lela maragnitra nivoaka tamin'ny vavany. Ny tarehiny de nazava ôtrany masoandro ndreka mirehitra.

+ 2
- 0
01/17.txt View File

@@ -0,0 +1,2 @@
\v 17 Ndreka nahita an'Azy zaho, de lavo tamin'ny tongotrany kara olona maty. Nikasika anaha tamin'ny tàgnany ankavanana Izy ka nagnano hoe: "Aza matahotra. Zaho no vôlohany sady farany,\v 18 de i raika zay velona. Efa maty zaho, fa, velona ndreka mandrakizay! Ka Zaho managna ny laklen'ny fahafatesana sy ny
Fiaignanan-kôtra.

+ 1
- 0
01/19.txt View File

@@ -0,0 +1 @@
\v 19 Nony zany de soraty zay hitanao, ny amin'zao, sy zay hiseho afaran'zao.\v 20 Kara ny raha tsy fantatra mikasika an'iregny kintana fito zay hitanao tegny an-tàgnan-kavanako, sy iregny fasiana jiro volamena fito: "Ny kintana fito de iregny anjelin'ny fiangonana fito, ka ny fasiana jiro fito de iregny fiangonana fito.

+ 1
- 0
04/01.txt View File

@@ -0,0 +1 @@
\v 1 Tafaran'zany raha zany de nijery zaho, ary nahita varagnaragna raika nisokatra tegny amin'ny lagnitra. Ny feo voalohany zay regniko de nikorana taminaha kara ny trompetra, nagnano hoe: "Miakara ety, de ho atoroko anao zay tsy metsy ho avy afaran'iregny raha iregny."\v 2 Nisy fotôna zaho voatariky ny Fanahy, de nahita fa nisy seza fiandrianana nipetraka tegny amin'ny lagnitra, nisy olona nipetraka tambonin'zany.\v 3 I raika zay nipetraka tamboniny de managna endrika Jaspy sy karneola. Nisy avana nagnodidigna ny seza fiandrianana. I avana igny de mitovy loko amina emeralda.

+ 1
- 0
04/04.txt View File

@@ -0,0 +1 @@
\v 4 Nisy seza fiandrianana efatra amby roapolo nagnodidigna ny seza fiandrianana, ary loholona efatra amby roapolo no nipetraka tambonin'iregny seza fiandrianana, niakanjo fotsy, niaraka tamin'ny satro-boninahitra volamena tegny amin'ny lohan'iary zareo.\v 5 Avy tamin'ny seza fiandrianana no nisy tsela-pahazavana, orana, ary kotro-baratra. Nisy jiro fito nirehitra talohan'ny seza fiandrianana, jiro zay fanahy fiton'Andriamanitra.

+ 1
- 0
04/06.txt View File

@@ -0,0 +1 @@
\v 6 Talohan'ny seza fiandrianana de nisy ranomasina fitaratra, kara ny kristaly. Iregny raha managn'aigna efatra de tantegnantegnan'ny seza fiandrianana sy nagnodidigna an'zany, feno maso, talohany sy tan-damosigny.

+ 1
- 0
04/07.txt View File

@@ -0,0 +1 @@
\v 7 Ny raha managn'aigna voalohany de kara ny liona, ny raha managn'aigna faharoy kara ny zanak'omby, ny raha managn'aigna fahatelo de managna endrika olona, ary ny raha managn'aigna fahaefatra kara ny voro-mahery miborigna.\v 8 Iregny raha managn'aigna efatra de samy managna elatra enina aby, feno maso ny ambony sy ny ambany. Andro aman'alina izy iregny de tsy mijanogna mizaka hoe: "Masina, masina, masina ny Tompo Andriamanitra Tsitoha zay nisy, sy misy, ary mbola ho avy."

+ 1
- 0
04/09.txt View File

@@ -0,0 +1 @@
\v 9 Na ovena na ovena iregny raha managn'aigna de hognome voninahitra, laza, ary fisaorana an'i raika zay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana, i raika zay velona mandrakizay doria,\v 10 iregny loholona efatra amby roapolo de nampiankohoka ny tegnan'iary zareo eo alohan'ny raika zay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana. Miankohoka eo amin'ny raika zay velona mandrakizay doria izy iregny, sady nanipy ny satro-boninahitr'iary zareo talohan'ny seza fiandrianana, mizaka hoe:\v 11 "Mendrika anao, ry Tomponay sy Andriamanitray, handray ny voninahitra sy ny laza ary ny hery. Fa Ianao no namorona ny raha maro be, ary tamin'ny alalan'ny sitraponao, de nisy izy iregny ary noforonina."

+ 1
- 0
06/01.txt View File

@@ -0,0 +1 @@
\v 1 Ndreka namoha ny raika tamin'iregny tombokase fito ny Zanak'Ondry de nijery zaho, ka naregny ny raika tamin'iregny raha managn'aigna efatra tamin'ny feo hôtran'ny kotroka nizaka hoe: "Malaky! \v 2 Nijery zaho de nisy sôvaly fotsy teo. Ny mpideban'zany de nitagna tsipika, ka namena satro-boninahitra izy. Nivôka hôtran'ny mpandresy izy mba handresy.

+ 1
- 0
06/03.txt View File

@@ -0,0 +1 @@
\v 3 Ndreka namoha ny tom-bokase faharoy ny Zanak'Ondry, de naregny ny raha managn'aigna faharoy zaho nizaka hoe:Malaky!"\v 4 De nisy sôvaly hafa nivôka, mirehitra mena. Ny mpideban'zany no namena alalana hangala ny fiadanana amin'ny tany, mba hifamono ny olony. Io mpideba io de namena sabatra lebe.

+ 1
- 0
06/05.txt View File

@@ -0,0 +1 @@
\v 5 Ndreka namoha ny tombo-kase fahatelo ny Zanak'Ondry, de naregny raha managn'aigna fahatelo zaho ny zaka hoe: "Malaky!" Nahita sôvaly mintina zaho, ny mpideban'zany de nitàgna fandànjana tegny an-tagnany. \v 6 Naregny kara ny feo tamin'ny raha managn'aigna efatra zaho nizaka hoe: "Ny vary eran'ny fatram-bary ho an'ny denary raika. Ka aza ratena ny menaka sy ny divaigna."

+ 1
- 0
06/07.txt View File

@@ -0,0 +1 @@
\v 7 Ndreka namoha ny tombo-kase fahefatra ny Zanak'Ondry, de naregny ny feon'ny raha managn'aigna fahefatra zaho nizaka hoe: "Malaky! \v 8 De nahita sôvaly kosatra zaho. ny mpideba an'zany de natao hoe fahafatesana, ka reo fasagna de nagnaraka an'azy.Namena alalana amin'ny ampaha-efatra ny tany iary zareo, mba hamono amin'ny sambatra, mosary sy aretina, sady amin'ireo bibidia ny tany.

+ 1
- 0
06/09.txt View File

@@ -0,0 +1 @@
\v 9 Ndreka namoha ny tombo-kase fahadimy ny Zanak'Ondry, de hitako tambany alitara ny fagnahin'iregny zay nivonina nony tenin'Andriamanitra sy ny fijorona vavolombelona zay notànan'iary zareo.\v 10 Nihoaika tamin'ny feo mafy iary zareo hoe: " mba ovena ry tompon'ny raha marobe, masina sy marina, no hitsaranao iregny zay miaigna eto an'tany, sady hamalenao ho faty ny rànay?\v 11 De namena akanjo lava ny tsiraidraika avy tamin'iary zaro, de nozakaina iary zareo fa tokony handigny bitabitaka mbara-pahazoana ny isa fenon'iary zareo mpiara-mivavaka sy ralahy de ny anakavin'iary zareo zegny tokony hovonoina iary zareo, hôtra ny namonoana an'zareo.

+ 1
- 0
06/12.txt View File

@@ -0,0 +1 @@
\v 12 Ndreka namoha ny tombo-kase fahenina ny Zanak'Ondry, de nijery zaho ka nisy horohoron-tany lebe. Lasa mintina hôtrany ny lamba fisônana ny masoandro, ka ny volana feno manana de hôtrany rà.\v 13 Ny kitana tegny amin'ny lanitra de latsaka tamin'ny tany, hôtra ny aviavy mandraraka ny voany manta ndreka tsofiny rivotra mafy.\v 14 Ny lanitra de lasa hôtra ny taratasy vôhorogna. Ny vohitra sy ny nosy marobe de nalaina tamin'ny toerany.

+ 1
- 0
06/15.txt View File

@@ -0,0 +1 @@
\v 15 Aveo ny mpanjakan'ny tany sy ny olona lebe, sy ny jeneraly, ny mpanankarena, ny mahery, de ny hafa marobe, ny andevo sy ny tsy andevo, nivony tanatin'ny lava-bato sy tamin'ny vatompin'ny vohitra.\v 16 Nizaka tamin'ny vohitra sy tamin'ny vatolampy iary zareo hoe: "Milatsaha aminay! Avonio ny tavan'Iray zegny mipetraka amin'ny seza fiandrianana sy ny fahavigniran'ny Zanak'Ondry zahay. \v 17 Fa tonga ny andro leben'ny fahavigniranan'iary zareo. Iza no havita hadigny?"

+ 1
- 0
06/title.txt View File

@@ -0,0 +1 @@
Apokalypsy Toko 6

+ 1
- 0
10/01.txt View File

@@ -0,0 +1 @@
\v 1 Aveo zaho de nahita anjely matanjaka hafa avy tagny andanitra. Tagnaty rahona izy, sady nisy havana tambonin'ny lohany. Ny tarehiny de kara môsoandro de ny tongotrany de kara andry afo. \v 2 Mitana horagnan-taratasy bitaka mivelatra tan-tagnany izy, sady mametraka ny tongotrany havanana amin'ny ranomasina amban'ny tongotrany havia amin'ny tany.

+ 1
- 0
10/03.txt View File

@@ -0,0 +1 @@
\v 3 Aveo izy de nihoaika tamin'ny feo mafy kara ny fieron'ny liona. Ndreka nihoaika izy, de nikotraka mafy tamin'ny feony ny kotroka fito. \v 4 Ndreka nikotroka ny kotroka fito, de tandalam-panoratana zaho, ka naregny feo avy tagny an-danitra zaho nizaka hoe: "Tano ho tsiambaratelo zay nozakain'ny kotroka fito. Aza soratana zany."

+ 1
- 0
10/05.txt View File

@@ -0,0 +1 @@
\v 5 Aveo hitako ny anjely nitsangana tamboniny ranomasina amban'ny tany, nanangana ny tagnany akavanana tagny an-danitra. \v 6 Izy nifanta tamin'i raika velona mandrakizay doria, zay namorona ny lagnitra, de ny tany amban'ny ranomasina de zay raha maro be agnatin'ireo, ka ny anjely nizaka hoe: "Tsy hisy fandigniasana koa.\v 7 Fa amin'ny andro raika ndreka hampagneno ny trompetra ny anjely fahafito, de ho tanteraka ny misterin' Andriamanitra, kara ny nagnambarany tamin'ny mpaminany mpanompony."

+ 1
- 0
10/08.txt View File

@@ -0,0 +1 @@
\v 8 Ny feo regniko zay avy agny an-danitra nizaka taminaha ndreka hoe: "Mandiana, alay ny horognan-taratasy mivelatra an-tagnan'ny anjely mitsangana ambony ranomasina amban'ny tany.\v 9 Aveo de dila nandea tamin'ny anjely zaho de nizaka taminazy mba hameny anaha ny horognan-taratasy bitaka. Nizaka izy taminaha: "Alay ny horognan-taratasy de hoano. Hampafaitra ny an-kibonao zany, fa ao ambavanao de ho mamy kara ny tintely zany."

+ 1
- 0
10/10.txt View File

@@ -0,0 +1 @@
\v 10 Nalaiko tan-tagnan'ny anjely ny horognan-taratasy bitaka de nohaniko zany. Mamy kara tintely tam-bavako zany, de nanjary nafaitra ny tam-bavako.\v 11 Aveo nisy olona raika nizaka taminaha hoe: "Tsy metsy maminagny ndreka anao momban'iregny olona maro, ny firenena, ny fizaka, de ny mpanjaka."

+ 1
- 0
10/title.txt View File

@@ -0,0 +1 @@
Apokalipsy Toko faha10

+ 1
- 0
11/01.txt View File

@@ -0,0 +1 @@
\v 1 Namena volotara mba hampiasaina kara ny tangala zaho. Nozakaina tamiko hoe: "Mitsangana de refeso ny tempolin' Andriamanitra de ny alitara, sady ny mivavaka ao.\v 2 Aza refesina ny tokotany avelan'ny tempoly, fa namena an'i reo jetilisa zany. Hagnitsaka ny tanàna masina mandritra ny roy amby efapo volana iary zareo

+ 1
- 0
11/03.txt View File

@@ -0,0 +1 @@
\v 3 Hameko ny vavolombeloko roy ny fahefana haminany mandritra ny 1,260 andro, nisikina lamba fisaonana.\v 4 Ny vavolombelogna reo de kakazon'ôliva roy de ny fitoeran-jiro roy zay nitsangana takaiky ny tompon'ny tany. \v 5 Namisy olona misafidy handratra an'azy reo, de mivôka afo ny vavan'iary zareo de hinagna ny fahavalon'iary zareo. Niza niza magniry ny handratra an'Azy reo de tsy mentsy ho vonoina amin'ny fomba zany.

+ 1
- 0
11/06.txt View File

@@ -0,0 +1 @@
\v 6 Ny vavolombelona reo de managna fahefana hagnidy ny lagnitra mba tsy handatsak'orana mandritra ny andro haminanian'iary zareo. Managna fahefana hamadika ny rano ho tonga rà sady hamely ny tany amin'ny akarazagna loza marobe na vena na vena teny iary zareo.\v 7 Ndreka ho vita ny fijoroan'iary zareo vavolombelogna, de miakatra avy agny agnaty lavaka tsy takam-parany ny bibidia hiady de hanohitra an'azareo.

+ 1
- 0
11/08.txt View File

@@ -0,0 +1 @@
\v 8 Hivalapatra egny andalagnan'ny tanàn-dehibe ny fatin'iary zareo (zay antsovana my koa hoe Sodoma de Egypta) zay namantsihana ny Tompon'iary zareo. \v 9 Hijery ny fatin'iary zareo mandritra ny telo andro sy tapany ny olona, ny foko, fizaka, mban'ny firenena marobe. de tsy avelan'iary zareo hatao ampasagna ny faty.

+ 1
- 0
11/10.txt View File

@@ -0,0 +1 @@
\v 10 Reo zay miaigna ambon'ny tany de hankalaza sady hifaly amin'iary zareo. Hifandefa fagnomezana mintsy aza iary zareo satri nampijaly zay didikin'ny miaigna tambon'ny tany ny mpaminagny roy igny.\v 11 ka afaka teloandro sy tapany de hiditra ao amin'iary zareo ny fofognaign' Andriamanitra, de amin'ny tongotrany no hitsanganan'iary zareo. De hotogna amin'ny zay mahita an'azy ny havakana lebe.\v 12 Aveo de haregny feo mafy avy agny an-danitra iary zareo mizaka hoe: "Makara atiky!" Aveo de hiakatra agny an-dagnitra agnaty ny rahogna iary zareo, na mbola mijery tany ny fahavalon'iary zareo.

+ 1
- 0
11/13.txt View File

@@ -0,0 +1 @@
\v 13 Amin'ny ora zany de hisy horohorontany mafy, de hirodana ny ampahafolon'ny tanàna. Fito arivo ny olona ho fatin'ny horohorontany, de hovaka ratsy ny olona sisa tsy maty de hagnome voninahitra an'Andriamanitry ny lagnitra. \v 14 Dila ny loza faharoy. Io! Fa nalaky tonga ny loza fahatelo.

+ 1
- 0
11/15.txt View File

@@ -0,0 +1 @@
\v 15 Aveo de nampagneno ny trompetrany ny anjely fahafito, de nisy feo mafy nizaka hoe: "Ho tonga fanjakan'ny Tompontsena de ny Kristiny ny fanjakan'izao tontolo zao. Izy no hanjaka mandrakizay doria."

+ 1
- 0
11/16.txt View File

@@ -0,0 +1 @@
\v 16 Aveo ny loholona efatra amby roapolo zay nipetraka tamin'ny seza fiandrianan'iary zareo tankatrehan'Andriamanitra de nampiakohotra ny tegnan'iary zareo. Nakalaza an'Andriamanitra iary zareo.\v 17 Nizaka iary zareo: "Magnome fisaorana Anao zahay, ry Tompo AndriamanitraTsitoha, ny amin'izao amban'ny taloha, satria nangala ny herinao lebe anao de nanomboka nanjaka. (Fagnamarihana: Ny sanagny amin'ny dikan-teny taloha de mivaky hoe: Ny mpanjaka ny marobe, ny amin'izao amban'ny taloha, de ny ho avy, fa nidikan-teny amin'ny fotôgn'zao de tsy karan'izany.)

+ 1
- 0
11/18.txt View File

@@ -0,0 +1 @@
\v 18 Vignitra mafy ny firenena, nefa tonga ny fahavigniranao. Tonga ny fotôgna hitsarana ny maty de hamalianao tsara ny mpaminany mpiasanao, ny mpino, de reo zay natahotra ny agnaranao, na ny tsisy dikany na ny mahery. Tonga ny fotôgna handringanana ny manimba ny tany."

+ 1
- 0
11/19.txt View File

@@ -0,0 +1 @@
\v 19 aveo de nisokatra ny fiangonan'Andriamanitra tagny andagnitra de hita ny fiaran'ny fagnekena agnatin'ny fiangonana. Nisy tsela-pahazavana, kotroka, kotrokorana, horohorontany, de havandra mavety tao.

+ 1
- 0
11/title.txt View File

@@ -0,0 +1 @@
Apokalypsy toko faha 11

+ 1
- 0
14/01.txt View File

@@ -0,0 +1 @@
\v 1 Nizaha zaho ka nahita ny Zanak'ondry nitsangana tamin'ny tendrombohitra Ziona. Niaraka tamin'Azy iregny 144.000 zay nanagna ny agnarany sy ny agnaran'ny Iabany voasoratra eo amin'ny handrignan'iary zareo. \v 2 Naregny feo avy agny an-dagnitra kara ny fikororohan'ny rano be sy orana mafy zaho. Ny feo regniko my koa de kara ny mpitendry lokanga mitendry ny lokangany.

+ 1
- 0
14/03.txt View File

@@ -0,0 +1 @@
\v 3 Nihira hira vaovao talohan'ny seza fiandrianana sy talohan'iregny raha managn'aigna efatra sy iregny loholona iary zareo. Tsy nisy niza niza afaka nianatra ny hira afa-tsy iregny 144.000 zay nifidianina teto an-tany my. \v 4 Iregny de olona zay tsy nandoto ny tegnan'iary zareo tamin'ny viavy, fa nitana ny tegnany madio ara-nofo iary zareo. Zany de zay nagnaraka ny Zanak'ondry na aiza na aiza andehanany. Izy iregny de nifidianina avy tamin'ny olombelona kara ny voaloham-bokatra ho an'Andramanitra sy ho an'ny Zanak'ondry.\v 5 Tsy nisy afetsena hita tamin'ny molotr'iary zareo, tsy manan-tsigny iary zareo. [Fagnamarihana: "Ny dikan-teny sanagny magnampy hoe: " talohan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra"]

+ 1
- 0
14/06.txt View File

@@ -0,0 +1 @@
\v 6 Nahita anjely hafa nagnembogna ambony zaho, zay nanagna ny hafatra mandrakizain'ny vaovao mahafaly zakaina amin'zay miaigna ambonin'ny tany amin'ny firenena, foko, ary ny olona maro be.\v 7 Nagnatso tamin'ny feo mafy izy hoe: "Matahora an'Andriamanitra ary magnomeza voninahitra an'Azy. Fa tonga ny oran'ny fitsarany. Mivavaha amin'Azy, ny raika zay nagnano ny lagnitra, ny tany, ny ranomasina, ary ny loharano."

+ 1
- 0
14/08.txt View File

@@ -0,0 +1 @@
\v 8 Nisy anjely hafa- ny anjely faharoy- nagnaraka nizaka hoe: "Lavo, lavo Babylôna leibe, zay nandresy lahatra iregny firenena maro be mba hihinana ny divaignan'ny fitondran-tegna malotony."

+ 1
- 0
14/09.txt View File

@@ -0,0 +1 @@
\v 9 Nisy anjely hafa- anjely fahatelo- nagnaraka an'azy iregny, nizaka tamin'ny feo mafy hoe: "Naha misy mivavaka amin'ny bibidia sy ny sariny, ary mandray ny marika eo amin'ny handrignany na eo amin'ny tàgnany,\v 10 de hihinagna ny sanagny amin'ny divaignany fahavigniran'Andriamanitra my koa izy, divaigna tsy nifagnaro zay nararaka tagnatin'ny kapôky ny havignirany. Ny olona zay mihinana an'zany de hampijaliana amin'ny afo sy solifara eo alohan'iregny anjely masin'Andriamanitra sy eo alohan'ny Zanak'ondry.

+ 1
- 0
14/11.txt View File

@@ -0,0 +1 @@
\v 11 Ny setroka avy amin'ny fijalian'iary zareo de miakatra mandrakizay doria, sady tsy manam-pahataperana andro aman'alina iary zareo- iregny mpanompon'ny bibidia sy ny sariny iregny, ary ny olona maro be zay mandray ny mariky ny agnarany.\v 12 Ity de antso ho an'ny faharetana maharitr'iregny zay masina, iregny zay mankatoa iregny didin'Andriamanitra sady mino an'i Jesôsy."

+ 1
- 0
14/13.txt View File

@@ -0,0 +1 @@
\v 13 Naregny feo avy agny an-dagnitra zaho nizaka hoe: "Soraty zao: Sambatra ny maty zay maty ao amin'ny Tompo." "Aika", hoy ny Fanahy, "mba ahafahan'izy iregny miala robika amin'ny asan'iary zareo, fa ny vitan'iary zareo de hagnaraka an'iary zareo."

+ 1
- 0
14/14.txt View File

@@ -0,0 +1 @@
\v 14 Nizaha zaho, ary nisy rahogna fotsy. Nipetraka tamin'ny rahogna ny raika kara ny zanak'olona. Nanagna satro-boninahitra volamena tamin'ny lohany sy antsy maragnitra egny an-tàgnany izy.\v 15 De nisy anjely hafa nivôka ny fiangonana sady nagnatso tamin'ny feo mafy an'ny mipetraka eo amin'ny rahogna nagnano hoe: "Raiso ny antsinao ka manomboa mambely. Fa tonga ny fotôna hambelezana, satria masaka ny vokatry ny tany." \v 16 Ary ny raika zay nipetraka tamin'ny rahogna nampandroso ny fambelezany teto an-tany, ka nivilezina ny tany.

+ 1
- 0
14/17.txt View File

@@ -0,0 +1 @@
\v 17 Nisy anjely hafa nivôka avy tam-piangonana tagny an-dagnitra; nanagna antsy maragnitra my koa izy.\v 18 Mbola nisy anjely hafa koa nivôka ny alitara fagnorôna ditin-kazo magnitra, zay nanagna fahefana amin'ny afo. Nagnatso tamin'ny feo mafy be an'ny iregny zay nanagna antsy maragnitra izy hoe: "Raiso ny antsinao maragnitra ary aotroy iregny sampahom-boaloboka avy amin'ny voaloboky ny tany, fa iregny voaloboka de efa masaka zao."

+ 1
- 0
14/19.txt View File

@@ -0,0 +1 @@
\v 19 Nampandroso ny fambilezany tamin'ny tany i anjely igny ary nagnotroka ny vokatry ny voaloboky ny tany. Natsipiny tagnatiny famiazam-boaloboka leiben'ny fahavigniran'Andriamanitra zany.\v 20 Ny famiazam-boaloboka de nidisahina tagny ivelagnin'ny tanàna, ary ny rà de niraraka avy ao amin'zany ka tonga hatregny amin'ny hamboasan'ny lamboridin-tsôvaly, zay 1.600 kilômetatra

+ 1
- 0
16/01.txt View File

@@ -0,0 +1 @@
\v 1 Naregny feo mafy nagnatso avy tan-tempoly zaho de nizaka tamin'ny anjely fito hoe: "Mandana ka araraho amin'ny tany ny kopy fito feno ny hatezeran'Andriamanitra."

+ 1
- 0
16/02.txt View File

@@ -0,0 +1 @@
\v 2 Dila ny anjely voalohany de nandraraka ny tamin'ny kopiny tamin'ny tany; ratra ratsy sy marary no tonga tamin'ny olona zengy nanagna ny marika ny bibi-dia, iregny zegny nankalaza ny sariny.

+ 1
- 0
16/03.txt View File

@@ -0,0 +1 @@
\v 3 Ny anjely faroy nandraraka ny tamin'ny kopin'ny tamin'ny ranomasina. Ka lasa rà izany, hôtra ny ràn'olona maty, de maty ny raha-managn-aigna marobe tan-dranomasina.

+ 1
- 0
16/04.txt View File

@@ -0,0 +1 @@
\v 4 Ny anjely fahatelo nandraraka ny tamin'ny kopiny tamin'ny tegnarano sy ny loharano, de lasa rà.\v 5 Regniko ny anjelin'ny rano magnano hoe:"Marina Anao_ny ankehitriny sy taloa, Ny Ray Masina_satria efa notsarainao raha io. (Fagnamarihana: Ny antontan-taratasy sasagny taloa de mamaky hoe: "Marina Anao, Tompo_Ny ankehitriny sy taloa de ny hoavy, satria efa notsarainao raha io.") \v 6 Satria ny rà ny mpino mban'ny mpaminany no nalatsak'iary zareo, de namenao rà hoanina iary zareo ." \v 7 Regniko ny alitara namaly hoe: "Aika, Tompo Andriamanitra lebe, ny fitsaranao de marina sady mahitsy."

+ 1
- 0
16/08.txt View File

@@ -0,0 +1 @@
\v 8 Ny anjely faefatra nandraka ny tamin'ny kopiny tamin'ny masoandro,de afaka nagnoro ny olona tamin'ny afo zany.\v 9 May ny hafanana be iary zareo, ka nizaka ratsy ny anaran'Andriamanitra, zay managna ny fahefana amin'io loza io. Tsy nivalo tamin'ny iary zareo na nagnome voninahitra an'Azy.

+ 1
- 0
16/10.txt View File

@@ -0,0 +1 @@
\v 10 Aveo ny anjely fahadimy nandraka ny tamin'ny kopiny tamin'ny seza fiandranany bibi-dia, de nandrakotra ny fajakany ny hizigna. Nihota ny lelany iary zareo nony fijalena.\v 11 De nizaka ratsy an' Andriamanitra ny lanitra iary zareo, non'ny fijalena mban'ny ratran'iary zareo, de mbola nandà ny hivalo tamin'ny ratsy vitany iary zareo.

+ 1
- 0
16/12.txt View File

@@ -0,0 +1 @@
\v 12 Ny anjely faha-enina nandraraka ny tamin'ny kopiny tamin'ny tegnarano lebe, ny Eofrata. Noritina zany mba hagnomagnana ny lalana ho an'ny mpanjaka zay tonga avy tantsignianana. \v 13 Nahita fanahy telo maloto karany boketra zaho zay nivoaka avy tambavan'ny dragona, de avy tambavan'ny bibi-dia, sady tambavan'ny mpaminagny sandoka. \v 14 Fanahy ny devoly magnano famatarana mahavarena iary zareo. nandea tamin'ny mpanjakan'izao tontolo zao iary zareo mba hangotrika an'azy miaraka ho amin'ny adin'ny andro leben'Anandrimatra Ambony indridra

+ 1
- 0
16/15.txt View File

@@ -0,0 +1 @@
\v 15 ("Itiky! avy karany mpangalatra zaho! sambatra zay mivavaka, miaro ny fitafeny mba tsy hivôka miboridagna izy de hitan'iary zareo ny famegnarany.")\v 16 Nandosin'iary zareo nandea tamin'ny toerana zay atao hoe Hara-magedona iary zareo

+ 1
- 0
16/17.txt View File

@@ -0,0 +1 @@
aveo ny anjely fahafito nandraka ny tamin'ny kopiny tamin'ny rivotra. de nisy feo mafy nivôka avy tam-piangonana sady avy tamin'ny seza fiandrianana, magnano hoe: "'Vita zany!" Nisy tselatra, kotrooka, kotro-baratra, sady horohoron-tany mafy, horohorotany lebe noho zay efa nisy hatramin'zay nampisy olona teto an-tany, ka de mafy ny horohoron-tany zany. Nizara ho telo ny tanàna lebe, sady rava ny tanàna ny firenena. Aveo Andriamanitra nagnatso mba hatsiaro an'i Babylona lebe, de nameny an'io tanàna io ny kapôka feno divagna vita tamin'ny firehitran'ny fahavignirany.

+ 1
- 0
16/20.txt View File

@@ -0,0 +1 @@
\v 20 Fôgna ny nosy marobe, de tsita koa ny vohitra.\v 21 Nisy havadra mavety, milanja amin'na taleta raika eo, nijotso avy tandanitra agny ho amin'ny olona. Nagnozogna an'Anandriamanitra iary zareo non'ny loza avy tamin'ny havandra satria mafy tegnany ny loza zany.

+ 1
- 0
16/title.txt View File

@@ -0,0 +1 @@
Apokalypsy Toko 16

+ 1
- 0
20/01.txt View File

@@ -0,0 +1 @@
\v 1 De nahita anjely nijotso avitagny andagnitra aho. Nanagna ny lakilen'ny lavaka tsy hita fiafarana, sady nanagna rojo vy lebe tan-tagnany izy. \v 2 Nanambotra ny dragona izy, na ny manaragna ela, de ny devoly, na satana, de nifihezina arivo taona.\v 3 Na tsipiny tamin'ny lavaka tsy hita farany izy, nahidiny zany de naseny tombo-kase taminazy, Na mboarina zany mba tsy hamitahany ny firenena maro koa mandra-pahatapitry ny arivo taona. Afaran'zany, de tsy metsy halefa fotôna bitabitaka izy.

+ 1
- 0
20/04.txt View File

@@ -0,0 +1 @@
\v 4 Sady nahita seza fiandrianana maro zaho. Nipetraka tamboniny reo zay namena fahefana mitsara. Hitako ny fanahin'ireo zay notapahin-doha noho ny fijorôna vavolombelona momba an'i Jesôsy sady nohon'ny tenin'Andriamanitra. Tsy nandondogna tamin'ny bibi-dia amban'ny sariny mako iary zareo, sady nandà ny handray ny marikan'ny bibi-dia tamin'ny andrignany na tamin'ny tagnany. De velogna ndreka iary zareo, ka nanjaka niaraka tamin'i Kristy mandritran'ny arivo taona.

+ 1
- 0
20/05.txt View File

@@ -0,0 +1 @@
\v 5 Ny sisan'ny maty de tsy velona mandra-pahatapitran'ny arivo taona. Zany no fitsanganana vôlohany.\v 6 Sambatra sady masina zay olona managna anjara amin'ny fitsanganana vôlohany! Eo agnatrehan'ny zany de tsy manan-kery ny fahafatesana faha roy. Iary zareo de ho mpisorogna an'Andriamanitra amban'ny Kristy sady hanjaka miaraka Aminazy mamdritra ny arivo tana.

+ 1
- 0
20/07.txt View File

@@ -0,0 +1 @@
\v 7 Ndreka tapitra ny arivo taona, de ho tatahina tam-pigadrana Satana.\v 8 Hivôka izy mba hamitaka ny firenena maro egny amin'ny vazan-tany efatra - Goga de Magoga - mba hitondra an'iary zareo miaraka ho agny amin'ny ady. Iary zareo de ho maro kara ny ranomasina.

+ 1
- 0
20/09.txt View File

@@ -0,0 +1 @@
\v 9 Niakatra tambon'ny tany lemaka iary zareo de nagnodidigna ny tobin'ny mpino, ny tanàna malala. Nefa nisy afo nidigna avy tagny an-danitra ka de nandripaka an'iary zareo.\v 10 Ny devoly, zay namitaka an'iary zareo, de natsipy tamin'ny farihy afo solifara, toerana zay hanipizana ny bibi-dia amban'ny mpaminany sandoka. sady ho ampijalena andro aman'alina mandrakizay mandrakizay iary zareo.

+ 1
- 0
20/11.txt View File

@@ -0,0 +1 @@
\v 11 De nahita seza fiandrianana fotsy lebe zaho de ny nipetraka tamboniny teo. Ny tany amban'ny lanitra de nilefa ny fagnatrehany, ne fa tsisy toerana andehanan'iary zareo.\v 12 Na hita ny maty zaho - ny lebe amban'ny bitaka - nitsangana talohan'ny seza fiandrianana, de nivilarina ny boky. Ka nisy bboky raika novelarina - De ny Bokin'ny fiaignana. Ny maty de nitsaraina arakazay vôsoratra tamin'ny boky io, araka ny asany.

+ 1
- 0
20/13.txt View File

@@ -0,0 +1 @@
\v 13 Ny ranomasina de namôka ny maty tagnatiny. Ny fahafatesana amban'ireo fiainan-tsy hita de namôka ny maty zay tamin'iary zareo, ka ny maty de notsaraina araka ny raha namboariny. \v 14 Ny fahafatesana amban'ny fiainan-tsy hita de natsipy tamin'ny farihy afo. Zany no fahafatesana faharoy - de ny farihy afo. \v 15 Raha nisy anarana tsy hita vôsoratra amin'ny Bokin'ny fiainana, de natsipy tamin'ny farihy afo.

+ 1
- 0
21/01.txt View File

@@ -0,0 +1 @@
\v 1 Aveo zaho nahita lagnitra ambana tany vaovao, ka fôgna ny lagnitra amban'ny ny tany voalohany, ka tsisy koa ny ranomasina.\v 2 Hitako ny tanàna masina, de Jerosalema vaovao, zay nijotso avy tagny an-dagnitra, avy amin'Andriamanitra, vôhomagna kara ny ampipôziavina ho an'ny vadiny.

+ 1
- 0
21/03.txt View File

@@ -0,0 +1 @@
\v 3 Haregny feo mafy avy tamin'ny seza fiandrianana zaho mizaka hoe: "Io! Eo amin'ny olona ny toeran'ny taberna bitaka an'Andriamanitra, de hiaigna miaraka amin'iary zareo izy. Ho olony iary zareo, ka Andriamanitra tegnany no hiaraka amin'iary zareo ka Izy ho Andriamanitr'iary zareo.\v 4 Hamafa ny ranomaso marobe amin'ny mason'iary zareo Izy, ka de Tsy hisy fafatesana koa, na alahelo, na tomagny, na fanaitanana. Efa dila ny raha taloha.

+ 1
- 0
21/05.txt View File

@@ -0,0 +1 @@
\v 5 Ny raika nipetraka tambon'ny seza fiandrianana nizaka hoe: "Io! Namboariko vaovao ny raha marobe." Nizaka Izy: "Soraty zao satria ny zaka Io de mahatoky sy marina."\v 6 Nizaka Izy tamiko hoe: "Efa vita raha Io! Izaho no Alfa sady Omega, ny fanombohana sady fiafarana. Zay tehinan-drano de ameko ho anina maimaim-pôgna avy amin'ny loharano ny fiaignana.

+ 1
- 0
21/07.txt View File

@@ -0,0 +1 @@
\v 7 Zay mandresy de handova ny raha Io, de zaho no ho Andriamaniny, ka izy ho zanako.\v 8 Fa ny osana, Tsy manam-pinoana, mahadikidiky, mpamono olona, mpijangajanga, mpagnano ody, mpanomposampy,sady mpandainga, de agny amin'ny farihy mirehitr'afo solifara no petrahan'iary zareo. Zay no fahafatesana faharoy."

+ 1
- 0
21/09.txt View File

@@ -0,0 +1 @@
\v 9 Nagnatogna an'ahy ny raika tamin'ny anjely fito, ny raika nanagna ny kopy fito feno ny loza fito farany, de nizaka izy hoe: "Avy atiky. Hatoroko anao ny ampakarina, ny vadin'ny Zanak'ondry."\v 10 Aveo de nandaony tamin'ny Fanahy tagny amin'ny vohitra ambo zaho de natorony ahy ny Jerosalema tanàna masina midina avy tan-dagnitra tamin'Andriamanitra.

+ 1
- 0
21/11.txt View File

@@ -0,0 +1 @@
\v 11 Nanagna ny voninahitr'Andriamanitra i Jerosalema, de ny famirampiratany de kara ny vato tsara sarobidy, kara ny vato kristalina jaspy madio. \v 12 Nanagna rindrigna ambo lebe miaraka tamin'ny vavahady roy ambin'ny folo, miaraka tamin'ny anjely roy ambin'ny folo tamin'ny zanak'Israely. \v 13 Nisy vavahady telo tantsignianana,de tavaratra, de ny tatsimo ambin'ny tandrefana.

+ 1
- 0
21/14.txt View File

@@ -0,0 +1 @@
\v 14 Nanagna fototra roy ambin'ny folo ny rindrignin'ny tanàna, ka tamin'io no nisy ny anarana apôstôlin'ny Zanak'ondry roy ambin'ny folo.\v 15 Ny raika zay nikorana tamina de nanagna fandrefesana volotara vita tamina volamena mba handrefesana ny tanàna, de ny vavahadiny, ambin'ny rindrignany

+ 1
- 0
21/16.txt View File

@@ -0,0 +1 @@
\v 16 Mitovy amina efa-joro i tanàna igny; mitovy ny lavany sy ny sakany. Nandrefy ny tànana tamin'ny fandrefesana volotara Igny Izy, roy arivo metatra ny halavany (mitovy ny halavany, mbamin'ny sakany, de ny hamboasany). \v 17 De nandrefy ny rindrignan'zany koa izy, 114 hakiho ndreka refesin'ny olona (de refin'ny anjely my koa zany).

+ 1
- 0
21/18.txt View File

@@ -0,0 +1 @@
\v 18 Vita tamina jaspy i rindrigna igny de tamina volamena tsisy fagnarony, kara ny fitaratra madio. \v 19 Ny fototra ny rindrigna igny de nasena tamin'iregny karazagna vato sarobidy marobe. Ny vôlohany de jaspy, ny faharoy safira, ny fahatelo kalkedôna, ny fahaefatra emeralda,\v 20 ny fahadimy sardôniksa, ny fahenina, karneôla, ny fahafito krysôlita, ny fahavalo beryla, ny fahasivy tôpaza, ny fahafolo krysôprasô, ny faha raika ambin'ny folo jacinta, ny faha roy ambin'ny folo ametysta.

+ 1
- 0
21/21.txt View File

@@ -0,0 +1 @@
\v 21 Ny vavahady roy ambin'ny folo de vato soa roy ambin'ny folo; ny tsirairaika tamin'iregny vavahady de vita tamin'ny vato soa raika. Ny làlam-be tan-tanàna de volamena tsisy fagnarony, ôtrany fitaratra magnarahara.\v 22 Tsy nahita fiangonana tamin'ny tanàna zaho, satria Tompo Andriamanitra Tsitoha mbaminy Zanak'ondry no fiangonany.

+ 1
- 0
21/23.txt View File

@@ -0,0 +1 @@
\v 23 Ny tanàna de tsy nilana masoandro na volana mba hampazava amin'zany satria ny voninahitr'Andriamanitra de nanazava tamin'zany, de ny Zanak'ondry no jiron'zany. \v 24 Handea amin'zany fahazavan'zany tanàna zany iregny firenena. Iregny mpanjakan'ny tany de hitondra ny hatsaran'iary zareo ho ao amin'zany. (Fagnamarihana: Ny antotan-taratasy taloha sanagny de mivaky hoe: "Iregny firenena zay vôvonjy de handea amin'ny fahazavan'zany tanàna zany.") \v 25 Tsy ihidy zany vavahady zany mandrapatapitra ny andro, de tsy hisy alina agny.

+ 1
- 0
21/26.txt View File

@@ -0,0 +1 @@
\v 26 Hitondra ny fahatsarana mbaminy hajan'iregny firenena ao amin'zany iary zareo, \v 27 de tsy hisy maloto hiditra amin'zany mihitsy. Tsy hisy niza niza hagnano raha mahamegnatra amban'na mamitaka hiditra ao, fa zay vôsoratra agnarana amin'ny Bokin'ny Zanak'ondrin'ny fiaignana my.

+ 1
- 0
21/title.txt View File

@@ -0,0 +1 @@
Apokalipsy Toko Faha 21

+ 8
- 0
LICENSE.md View File

@@ -1,3 +1,4 @@
<<<<<<< HEAD

# License
## Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
@@ -25,3 +26,10 @@ The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the license term
You do not have to comply with the license for elements of the material in the public domain or where your use is permitted by an applicable exception or limitation.

No warranties are given. The license may not give you all of the permissions necessary for your intended use. For example, other rights such as publicity, privacy, or moral rights may limit how you use the material.
=======
# License

This work is made available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA). To view a copy of this license, visit [http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/](http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) or send a letter to Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.

If you would like to notify unfoldingWord regarding your translation of this work, please contact us at [https://unfoldingword.org/contact/](https://unfoldingword.org/contact/).
>>>>>>> 42d507885012879f46329a2366d130e0f3e17498

+ 82
- 2
manifest.json View File

@@ -25,7 +25,8 @@
"id": "reg"
},
"translators": [
"PLT-MADA007"
"PLT-MADA007",
"PLT-MAD006"
],
"source_translations": [
{
@@ -165,6 +166,85 @@
"05-06",
"05-03",
"05-01",
"12-07"
"12-07",
"06-03",
"06-01",
"06-07",
"06-09",
"06-05",
"06-12",
"06-15",
"16-01",
"16-03",
"16-04",
"16-02",
"16-08",
"16-10",
"16-12",
"16-15",
"16-17",
"16-20",
"16-title",
"06-title",
"01-01",
"01-04",
"01-07",
"01-09",
"01-12",
"01-14",
"01-17",
"01-19",
"11-title",
"11-01",
"11-03",
"11-06",
"11-08",
"11-10",
"11-13",
"11-16",
"11-18",
"11-19",
"11-15",
"21-title",
"21-01",
"21-03",
"21-05",
"21-07",
"21-09",
"21-11",
"21-14",
"21-16",
"21-18",
"21-21",
"21-23",
"21-26",
"20-01",
"20-04",
"20-05",
"20-07",
"20-09",
"20-11",
"20-13",
"10-title",
"10-01",
"10-03",
"10-05",
"10-10",
"10-08",
"04-01",
"04-04",
"04-06",
"04-07",
"04-09",
"14-01",
"14-03",
"14-06",
"14-08",
"14-09",
"14-11",
"14-13",
"14-14",
"14-17",
"14-19"
]
}

Loading…
Cancel
Save