Browse Source

auto save

master
PLT-MAD006 2 years ago
committed by root
parent
commit
bd1814b7a8
1 changed files with 1 additions and 1 deletions
  1. +1
    -1
      14/09.txt

+ 1
- 1
14/09.txt View File

@@ -1 +1 @@
\v 9 Nisy anjely hafa- anjely fahatelo- nagnaraka an'azy iregny, nizaka tamin'ny feo mafy hoe: "Naha misy mivavaka amin'ny bibidia sy ny sariny, ary mandray ny marika eo amin'ny handrignany na eo amin'ny tàgnany,\v 10 de hihinagna ny sanagny amin'ny divaignany fahavigniran'Andriamanitra my koa izy, divaigna tsy nifagnaro zay nararaka tagnatin'ny kapôky ny havignirany. Ny olona zay mihinana an'zany de hampijaliana amin'ny afo sy solifara eo alohan'ny anjely masin'Andriamanitra sy eo alohan'ny Zanak'ondry.
\v 9 Nisy anjely hafa- anjely fahatelo- nagnaraka an'azy iregny, nizaka tamin'ny feo mafy hoe: "Naha misy mivavaka amin'ny bibidia sy ny sariny, ary mandray ny marika eo amin'ny handrignany na eo amin'ny tàgnany,\v 10 de hihinagna ny sanagny amin'ny divaignany fahavigniran'Andriamanitra my koa izy, divaigna tsy nifagnaro zay nararaka tagnatin'ny kapôky ny havignirany. Ny olona zay mihinana an'zany de hampijaliana amin'ny afo sy solifara eo alohan'iregny anjely masin'Andriamanitra sy eo alohan'ny Zanak'ondry.

Loading…
Cancel
Save